Karin Karlsbro (L)
Politiken
|
5/6/2024

Karin Karlsbro (L): "Rysslands anfallskrig mot Ukraina har med stor tydlighet visat på värdet av försvarsindustrier i demokratiska länder"

I en tid där säkerhetsläget i Europa har blivit alltmer osäkert, spelar den svenska försvarsindustrin en avgörande roll inom ramen för NATO och ett europeiskt försvarssamarbete. Karin Karlsbro (L), europaparlamentariker, delar sina insikter om Sveriges bidrag till den europeiska säkerheten, behovet av innovation inom försvarssektorn och vikten av miljöaspekter i försvarsindustrins framtid. Hon belyser även hur politisk samverkan mellan EU-länder kan stärkas och vilken roll Sverige bör ha i denna process. Här följer en fördjupad diskussion om dessa viktiga ämnen.

Hur ser du på framtiden för den svenska försvarsindustrin inom ramen för NATO och ett europeiskt försvarssamarbete?

Sverige och svenska förmågor kommer att utgöra viktiga bidrag till att stärka den europeiska säkerheten för våra allierade i NATO där svensk försvarsindustri spelar en viktig roll.  

På vilka sätt tror du att Sverige kan bidra till att stärka den europeiska försvarsindustrin och därmed den gemensamma säkerheten?

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har med stor tydlighet visat på värdet av försvarsindustrier i demokratiska länder. Tack vare att länder i EU och Nato har rådighet över vapensystem har stora bidrag kunnat göras till insatser för Ukrainas frihet vilket svensk försvarsindustri kommer att vara en del av.  

Hur skulle du vilja se att de medel EU allokerar till försvarsindustrin ska användas (inom ramen för European Defence Fund och initiativ som ASAP)?

Försvaret måste ha rätt utrustning för de uppgifter som politiken ger det. Det är inte politikernas roll att peka ut hur myndigheterna löser sina uppgifter eller med vilka medel de bäst gör detta. Det kan konstateras att alltför länge har förnyelse av materiell uteblivit och att  resultatet nu är att investeringar nu behöver göras på bred front.

Vilken roll anser du att innovation och teknologisk utveckling spelar för den svenska och europeiska försvarsindustrin?

Det är viktigt att möjliggöra en produktionstakt och utveckling som möter behoven. Därför behöver investeringar i försvarsindustrin möjliggöras, framförallt inom forskning. I dag hindrar ofta förlegade etiska policy-beslut för offentliga organisationer placeringar av kapital i utveckling för militära ändamål. Denna ordning är inte hållbar i det rådande säkerhetsläget. Exempelvis ska europeiska forskningsanslag kunna användas till att finansiera forskning som rör försvarsmateriel.

Hur kan Sverige balansera sina nationella intressen med behovet av ett starkt europeiskt försvarssamarbete?

Sverige gynnas av en öppen regelbaserad handel med andra länder. Det viktigaste för våra nationella intressen är att den inre marknaden stärks så att Sverige inte konkurreras ut på grund av vår storlek. Sverige och resten av Europa gynnas av närmare försvarssamarbete. Framförallt ser vi ett behov av ett djupare samarbete mellan medlemsländerna i EU när det gäller materielinköp, utveckling och forskning.

På vilket sätt anser du att miljöaspekter och hållbarhet bör integreras i utvecklingen av försvarsindustrin, både i Sverige och Europa?

Det är viktigt att försvaret hänger med i den gröna omställningen. I framtiden kommer den mest moderna tekniken också vara den mest hållbara, då är det exempelvis inte rimligt att försvaret ska vara den sista sektorn med fossildrivna fordon. Miljöregler är viktiga och det ska vara tydligt att de också ändamålsenliga.

Hur ser du på den ekonomiska påverkan av den svenska försvarsindustrin på den europeiska marknaden?

Inte för mig som politiker att bedöma.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med avseende på politisk samverkan mellan EU-länderna inom försvarsindustrin?

Sverige ska vara en pådrivande kraft för ett närmare EU-samarbete om relevanta säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Försvarssamarbetet inom EU (Pesco) bör fördjupas om exempelvis materielinköp, utveckling och forskning. Fler gemensamma upphandlingar, med fokus på kvalitet och konkurrens, krävs multilateralt, inom Nato och EU. Liberalerna ser positivt på EU:s försvarsunion och vill i nästa mandatperiod se en försvarskommissionär med ansvar för säkerhets- och försvarsfrågorna.

Hur bör Sverige och EU som helhet hantera de säkerhetspolitiska hot som påverkar försvarsindustrin?

Vår frihet, vårt land och vår demokrati måste försvaras. Säkerhetsläget i Sverige och hela Europa har allvarligt försämrats. Ett starkt eget försvar tillsammans med medlemskapet i försvarsalliansen Nato har en avskräckande och krigsavhållande effekt. Därför är det viktigt för vår demokrati och frihet att Försvarsmakten snabbt anpassas till den verklighet som råder. Detta kräver resurser, politisk vilja och en snabb integration i Nato. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och vår försvarsförmåga måste dimensioneras för detta. En avgörande del av den svenska försvarsplaneringen måste fortsatt vara att snabbt möjliggöra mottagandet av utländsk hjälp vid ett angrepp mot Sverige. Det ställer inte minst höga krav på vår egen förmåga att med tillräcklig uthållighet försvara strategiskt viktiga platser runtom i landet, till sjöss och i luften. Sverige ska även ha förmåga att visa samma solidaritet för våra allierade.

senaste nytt