FAKTABANK

System & 
försvarsmateriel

Så anpassas försvarsmateriel efter svenska behov

För att ubåtar, stridsflygplan och andra försvarssystem ska fungera bra för Sverige behöver de vara anpassade efter de förhållanden som råder här. Eftersom Sverige är ett litet land är det viktigt att den materiel som köps in av Försvarsmakten fungerar på bästa möjliga sätt, är kostnadseffektiv och gärna går att utveckla för att kunna användas under längre tid.

Marinen

Sverige är till stor del omgivet av havsområden och en majoritet av all import och export sker med fartyg. samhället riskerar med andra ord att drabbas hårt om hamnarna inte kan skeppa ut och ta emot leveranser. Marinen ser till att svenska vatten och kuster förblir under Sveriges kontroll. Förhållandena längs med Sveriges långa kuststräckor varierar kraftigt och det kräver olika typer av båtar och fartyg. Till exempel är vattnet i Östersjön bräckt och på Västkusten är det salt, något som har stor betydelse för ubåtar. Våra skärgårdar utgör också en komplicerad miljö för fartyg av olika slag, vilket kräver särskild anpassning.

Bräckt vatten kräver särskilda ubåtar

Vattnet och förhållandena i Östersjön ställer särskilda krav på ubåtar som ska operera i Sveriges närområde. En ubåt som är byggd för saltvatten skulle till exempel sjunka till botten i Östersjön, eftersom vattnet är bräckt.

Det bräckta vattnet innebär också att det skiktar sig lättare, vilket gör att ljud från ubåtar dämpas eller studsar bort. Det försvårar användningen av sonar, en teknik som använder ljudets fortplantning för att få information om förekomsten av och avståndet till objekt i omgivningen. Således är förutsättningarna för att upptäcka främmande ubåtar sämre i bräckt vatten.

Exempel på materiel inom marinen

  • Smygkorvett HMS Visby är ett av marinens modernaste fartyg. Den är utrustad med flera olika typer av sonarer för att kunna lokalisera misstänkt undervattensaktivitet. Fartyget kan användas för både ytstrid, ubåtsjakt, eskortering och minröjning.

  • Torped 47 är särskilt anpassad för den komplicerade miljö som Östersjöns skärgård utgör. Den används av svenska ubåtar, Visbykorvetterna och kan även användas på helikoptrar. Torpeden är byggd i moduler vilket ger flera fördelar, enligt Försvarets Materielverk. Bland annat innebär det att det blir lättare att addera nya funktioner och lägga till ny teknik i torpeden. Den blir också enklare att underhålla och det går att dela teknik och lösningar med andra torpedsystem som Försvarsmakten använder. Stridsdelen i torpeden går att byta ut mot en övningsdel och då kan den användas för utbildning och övning.

Flygvapnet

Sveriges starka flygvapen och egen tillverkning av stridsflygplan beror till stor del på utvecklingen under kalla kriget, som pågick från andra världskrigets slut till början av 1990-talet. Sverige höll sig neutralt, men oro fanns ändå hos försvarsmyndigheter och politiker för att Sverige skulle hamna i ett storkrig mellan supermakterna USA och Sovjet. Den starka svenska luftflottan ingav en viktig känsla av oberoende.

De första stridsflygplanen började tillverkas i slutet av 1940-talet av Saab i Linköping. Sedan tidigt i det svenska flygvapnets historia har svenska stridsflygplan varit erkända för att hantera mycket korta start- och landningsbanor. Syftet har varit att sprida ut stridskrafterna på många håll i landet för att hindra främmande makt från att slå ut flygvapnet i ett initialt skede.

Exempel på materiel inom flygvapnet

JAS 39 Gripen är det stridsflygplan som idag används av Försvarsmakten. Gripen är utvecklat för att kunna starta och landa på en vanlig motorväg och kräver därför inte avancerade flygbaser. Planet är utvecklat specifikt för att kunna underhållas av värnpliktig personal på dessa vägbaser, något som bidragit till användarvänlig teknik. Gripen är också flexibelt när det gäller de vapensystem den kan bestyckas med, vilket är viktigt eftersom Sverige exporterar Gripen till andra länder som ska kunna använda sina existerande vapensystem. Av samma anledning är det även möjligt att komplettera planet med ny teknologi i takt med att den utvecklas. Gripen uppdateras i tätt samarbete med de länder som använder planet, steg för steg snarare än vid enskilda tillfällen. Det gör att kostnaderna sprids ut över en lång period och det blir lättare för Sveriges försvarsmakt och andra beställare att kontrollera kostnaderna för att utveckla och underhålla planet.

Förkortningen JAS står för ”jakt, attack, spaning” och återspeglar i vilka syften planen används. I större krigsmakter, som till exempel USA, är det vanligare med särskilda plan för specifika syften. Det kan förstås finnas fördelar med att använda specialiserade flygplan, men det är betydligt dyrare både att utveckla och underhålla flera olika flygplanstyper med särskilda användningsområden, i synnerhet för ett litet land som Sverige.

Armén

Den svenska naturen med stora skogar, myrmark och snö vintertid har en avgörande betydelse för vilka krav vi ställer på vårt försvarsmateriel. Att det råder mörker under stora delar av året ställer också särskilda krav på förmågan att verka i just mörker.

Exempel på materiel inom armén

Stridsfordon 90 började utvecklas under 1990-talet i ett samarbete mellan försvarsföretagen Hägglunds och Bofors (idag BAE Systems Hägglunds och BAE Systems Bofors). Ett av Försvarsmaktens viktigaste krav var att fordonet skulle ha extrem terrängrörlighet. Det skulle också kunna transporteras långa sträckor och vara enkelt att underhålla. Fordonen ingår i ett så kallat familjekoncept. Det innebär att de består av samma chassi, torn och mekaniska konstruktion. Dessa kan sedan utvecklas till olika modeller för olika användningsområden, vilket ger en ökad tillgång till reservdelar.

pansarvagnar

Slutligen var ett viktigt krav från Försvarsmakten att stridsfordonet skulle ha utvecklingspotential. Det ska gå att utveckla och bygga om fordonet när hotbilden mot Sverige förändras och för att kunna följa med i utvecklingen av stridsfordon.

Artillerisystemet Archer är ett så kallat eldrörsartillerisystem, ett artilleri som använder eldvapen (kanoner och haubitser), till skillnad mot raketartilleri som skjuter raketer. Det skjutande systemet är integrerat på en Volvo dumper A30E. På så sätt får man möjlighet till snabb förflyttning och avfyring, vilket ökar förbandets säkerhet. När Archer togs fram var kravet att den ska kunna användas på alla ställen där det svenska försvaret har trupper, inte minst i svenska skogar. Den ska fungera i totalt mörker och för att kunna komma av en svensk vinterväg klarar Archer att köra tvärs igenom en två meter hög snövall.

archer artilleri