FAKTABANK

Export

Internationella försvarssamarbeten

Sveriges målsättning med försvarssamarbeten är effektivare användning av resurser och ökad operativ förmåga för det svenska försvaret. Vi samarbetar idag med andra stater och organisationer som rör allt från deltagande i fredsfrämjande insatser och utbildning till teknologi och materiel. Främst samarbetar vi idag genom FN, EU och ett partnerskap med Nato, samt med de nordiska länderna och med Baltikum. När Sverige väl har blivit ratificerat av alla medlemsländer i Nato kommer det bli Sveriges främsta internationella försvarssamarbete.

En del av svensk säkerhetspolitik

Försvarssamarbeten har under en lång tid varit en viktig del av Sveriges säkerhetspolitik. Regeringens hållning är att Sveriges säkerhet är beroende av internationella samarbeten och relationer med andra länder för att stärka vår militära förmåga att kunna möta ett väpnat angrepp. Generellt talar man om att fler samarbeten ska leda till ökade negativa konsekvenser förpotentiella angripare. I försvarspolitiska termer talar man om en ökad militär tröskeleffekt.

Inte minst Natosamarbetet kommer vara av stor vikt och spela en stor roll framåt för svensk säkerhetspolitik. Regeringen anser att ett Natomedlemskap är det bästa sättet att värna om Sverige säkerhet. Det innebär också att Sverige kan bidra med unika specialkompetenser inom exempelvis undervatten och stridsflygsförmåga, men även generellt med teknologi som är av vikt för de allierades militära förmågor.

Nuvarande samarbeten

Sverige har i grund och botten en inhemsk försvarsindustri. Den försörjer försvaret med materiel som ökar Sveriges försvarsförmåga, men en förutsättning för att det ska fungera så effektivt som möjligt är samarbeten med andra länder. Genom försvarssamarbeten får vi tillgång till ytterligare kompetens och den senaste teknologin, som hade varit svår att få tillgång till på annat sätt.

Sverige samarbetar i första hand genom FN, EU, ett partnerskap till NATO, samt med våra nordiska grannländer och med Baltikum. Här nedanför kan du läsa mer om några av de försvarssamarbeten som Sverige ingår i. En del rör materiel, men i de flesta fall handlar det om bredare samarbeten där även områden som utbildning, forskning eller krisberedskap kan ingå.

Bilaterala samarbeten

Sverige har idag så kallade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) som reglerar bilaterala materielsamarbeten med ett trettiotal andra länder. Utöver det finns avsiktsförklaringar mellan andra länder för att sätta ramar för samarbeten som kan röra bland annat utbildning, gemensamma insatser, samt forskning och utbildning.

Bilaterala samarbeten:

Multilaterala samarbeten

Utöver att samarbeta med enskilda länder på försvarsområdet ingår Sverige i ett antal samarbeten där flertalet länder ingår. Det rör sig om försvarssamarbeten genom exempelvis EU och Nato, men också andra mellanstatliga regionala samarbeten.

Multilaterala samarbeten: