FAKTABANK

Sverige och Nato

Antikorruption

Svensk försvarsindustri ska liksom alla former av affärsverksamhet vara fri från korruption. Det är en fråga om både hållbarhet och förtroende, vilket är avgörande för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska hållning.

Antikorruption utifrån FN:s mål om hållbar utveckling

Mål 16 av FN:s globala mål för hållbar utveckling rör fredliga och inkluderande samhällen. Här finns två delmål som kan kopplas till försvarsbranschen.

  • Delmål 16.4 är starkt kopplad till försvarsmateriel och handlar bland annat om att bekämpa olagliga vapenflöden. Här kan noteras att svensk export av försvarsmateriel tillhör världens mest reglerade vilket går att läsa mer om här.
  • Delmål 16.5 handlar om att bekämpa korruption och mutor, vilket Sverige är bra på enligt internationella mätningar.

Sverige ett av världens minst korrupta länder

Transparency International rankar årligen den uppfattade nivån av offentlig korruption i 180 länder och regioner. Landets eller regionens poäng anges på en skala från 0 till 100 och baseras på utlåtanden av experter och företagsledare. Ju lägre poäng desto mer korrupt anses landet vara. Sverige har sedan 2012 legat i topp 6, vilket betyder att vi är anses vara ett av världens minst korrupta länder. Nedan syns de länder som ligger i topp 6, men även placeringen för Storbritannien, USA, Kina och Ryssland.

Placering
Land
CPI-poäng
1
Danmark
90
2
Finland
87
2
Nya Zeeland
87
4
Norge
84
5
Singapore
83
5
Sverige
83
18
Storbritannien
73
24
USA
69
65
Kina
45
137
Ryssland
28

Bekämpning av korruption och mutor i Sverige

Sverige har länge arbetat aktivt för att bekämpa korruption och mutor. Redan 1997 undertecknade Sveriges regering OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförhållanden och 1999 trädde konventionen i kraft som lag i Sverige. Under 2000-talet har Sverige också undertecknat Förenta nationernas konvention mot korruption och Europarådets straffrättsliga och civilrättsliga konventioner mot korruption.

Nationellt finns en mutbrottslagstiftning, som huvudsakligen hanteras i brottsbalken. För att motverka korruption och underlätta för samhällsaktörer att undvika korruption finns även näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor (IMM) som stöttar företag att motverka korruption. I syfte att ytterligare effektivisera korruptionsbekämpningen i Sverige inrättades år 2003 en särskild riksenhet mot korruption inom Åklagarmyndigheten.

Försvarsföretagens branschöverenskommelser

Det är avgörande för alla svenska företag, och försvarsföretag i synnerhet, att aktivt arbeta för transparens och mot korruption. Det är också viktigt att försvarsföretagen agera etiskt långsiktigt. Dels för samhällets säkerhet då branschen hanterar känslig information och produkter, dels affärsmässigt för att bli förtrodda med kontrakt som kan löpa över flera decennier.

En stor andel av företagen i försvarsindustrin är medlemmar i branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), som erbjuder medlemmarna utbildning och vägledning inom antikorruption. SOFF är i sin tur en del av den europeiska branschföreningen för flyg-, rymd-, säkerhets-, och försvarsföretag, ASD, som undertecknat Global Principles of Business Ethics for the Aerospace and Defence Industry, vilka fastslår nolltolerans mot korruption och mutor.

Lagskydd för visselblåsare

I september 2021 fattade riksdagen beslut om en ny så kallad visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden innebär bland annat att alla privata och offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda är skyldiga att ha en intern visselblåsarfunktion. Lagändringen sker i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv från 2019 och gäller i Sverige från och med den 17 december 2021.

Den nya lagen är mer omfattande än tidigare. Bland annat omfattar den fler missförhållanden än enbart allvarliga, och även personer som inte är anställda ska kunna larma och skyddas enligt lagen. Implementeringen av lagen sker stegvis fram till 2023.