FAKTABANK

Sverige och Nato

Socialt ansvar

Att ta ett stort socialt ansvar och främja mänskliga rättigheter är en viktig del av hållbarhetsarbetet för alla aktörer, eftersom ingen kan verka isolerat från omvärlden. Försvarsindustrin har ett extra viktigt uppdrag, eftersom de produkter man producerar kan medföra stora risker och kan påverka många människor.

Mänskliga rättigheter

Svensk försvarsindustri har möjligheten att medföra en positiv inverkan även utanför Sverige. Att man inom Sverige arbetar för goda villkor kan ses som en självklarhet, men svenska försvarsföretag kan också ställa krav på underleverantörer för att säkerställa att dessa agerar på samma sätt. Vissa svenska företag beskriver sina underleverantörer som en förlängning av den egna verksamheten och att man därför förväntar sig att de tar samma sociala och miljömässiga ansvar som de själva gör. På detta sätt har svensk försvarsindustri en viktig roll för villkoren på den globala marknaden och möjligheten att utveckla industrin positivt.

Goda arbetsvillkor i försvarsindustrin

För att överleva som företag är det viktigt att ta ansvar för ett välfungerande och hållbart samhälle. Genom att erbjuda anställda goda arbetsvillkor bidrar försvarsindustrin till att uppnå nummer 8 av FN:s globala mål för hållbar utveckling, som gäller anständiga arbetsvillkor för alla. Företagen har också ett ansvar att säkerställa att arbetsvillkoren är goda längs hela värdekedjan.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation där bland annat försvarsindustrin kan samlas kring gemensamma intressen. För att bli medlem i SOFF krävs att företaget har hög affärsetik gentemot anställda. SOFF tillhör i sin tur Teknikföretagen, som tillhör arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Som arbetsgivarorganisation är man en av arbetsmarknadens parter som tillsammans med den andra parten, fackförbunden, tar fram regler för arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden. Överenskommelserna regleras sedan i kollektivavtal. Svenska försvarsföretag som exporterar ser i hög grad till att samma rättvisa arbetsförhållanden som gäller i Sverige, även gäller dem som arbetsgivare i det land som köper in svenskt försvarsmateriel.

Försvarsindustrin bidrar också till att uppnå FN:s fjärde och femte globala mål, om god utbildning respektive jämställdhet. Den högteknologiska kompetens som är efterfrågad inom försvarsindustrin bygger på ett välfungerande utbildningssystem. Försvarsföretagen har därför goda relationer och täta samarbeten med utbildningsväsendet i Sverige. Branschen drivs också av en övertygelse om att diversitet stimulerar innovationskraften. Det finns därför flera initiativ vars syfte är att bland annat öka andelen kvinnor inom branschen. Mer om detta går att läsa under avsnittet Arbetstillfällen.