FAKTABANK

Sverige och Nato

Hållbarhet

Det svenska försvaret och försvarsindustrin har ett viktigt uppdrag – att skydda Sverige och försvara vår frihet. Det innebär också ett stort ansvar. Här kan du läsa hur försvarsmyndigheterna och försvarsföretagen arbetar med klimat, miljö, socialt ansvar och antikorruption.

Försvarsmaktens hållbarhetsarbete

När Försvarsmakten upphandlar nytt – och avvecklar utdaterad materiel samarbetar de med Försvarets materielverk. Tillsammans har myndigheterna en rad olika hållbarhetskrav på industrin som inkluderar materielsystemens hela livscykel, från råmaterialutvinning till avveckling och återvinning. Det är naturligt för försvaret att arbeta cirkulärt i sitt materielflöde, eftersom det bidrar till att minska risken för konflikter orsakade av resursbrist samtidigt som det är ekonomiskt bärkraftigt.

Energieffektivitet är ett annat viktigt område. Minskad energianvändning har inte bara fördelar för miljö och klimat eftersom färre resurser tas i anspråk. Energibesparande åtgärder leder även till längre räckvidd för fordon (vilket underlättar logistikplanering), gör det lättare att fokusera på kärnuppdraget och är kostnadseffektivt.

Ett självklart krav vid försvarsmyndigheternas upphandlingar är att leverantörer följer lagar och förordningar inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, antidiskriminering och mångfald.

Industrins hållbarhetsarbete

Försvarsindustrin tillhandahåller något av det mest grundläggande som demokratiska suveräna stater behöver för att försvara sig. Samtidigt rör det sig om varor som kommer med stora risker och där verksamheten har en påverkan på miljö och klimat. Det rör allt från energi- och resursåtgång till produktion och avfallsgenerering. Därför är arbetet med hållbarhet och cirkularitet centralt inom försvarsindustrin.

Militära system har en lång livslängd i jämförelse med många konsumtionsvaror. De flesta system kan uppdateras och anpassas allt eftersom, för att klara yttre och tekniska förutsättningar under en lång tid. För att försvarsindustrin ska fortsätta vara relevant och lönsam är det viktigt att fortsätta ligga i framkant med högteknologiska, kostnadseffektiva och hållbara lösningar som är lämpade för framtiden. Därför bedriver den svenska försvarsindustrin ett omfattande analysarbete för att kunna leverera hållbart materiel som på sikt kan möta en förändrad miljö och nya säkerhetspolitiska utmaningar.

Taxonomi

Från och med den 1 januari 2023 gäller EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Syftet med taxonomin är att kunna identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Bedömningen innefattar även ESG, det vill säga att se till hur bolaget agerar med hänsyn till miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning. Det har inom EU funnits en diskussion om investeringar i försvarsindustrin kan klassas som hållbara. På vilket sätt en industri klassificeras påverkar tillgången till investeringar och finansiering från exempelvis Europeiska investeringsbanken (EIB).